Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az adatok kezelése során alábbi alapelveket követjük:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait  

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A Tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név: Horváth Imréné

Székhely: 8831 Nagykanizsa, Szentendrei utca 9/c

Adószám: 55220088-1-40

NTAK szám: MA19018005

Telefonszám: +36 30 277 5322

E-mail cím: himre999@gmail.com

Honlap: www.balatonfenyves-horvath.hu  

 (a továbbiakban: Üzemeltető)

Üzemeltető a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, Adatvédelmi megbízottunk: Horváth Imre

 1. 2. Honlapunk fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

VIZA (Vendéginformációs Zárt Adatbázis) teljesítésével kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység

Név: VIZA Ügyfélszolgálat

Telefonszám: 06 1 550 1855

E-mail cím: turisztika@1818.hu

Honlap: www.vizainfo.hu  

(1) A velünk szerződő természetes személyek – szálláshely foglalók – személyes adatainak kezelését ellátja, illetve rögzíti minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató érkeztetésekor okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverbe, majd a Vendéginformációs Zárt Adatbázisba továbbítja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok ebben a formában történő kezeléséről az érintettet tájékoztatjuk.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik szálláshelyfoglalást létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja: törvényen alapuló kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja közös érdek és biztonság, valamint a foglalással járó szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása, igényérvényesítés.

(4) A személyes adatok címzettjei: üzemeltető, kapcsolattartói, könyvviteli feladatokat megbízás alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, (VIZA).

(5) A kezelt személyes adatok köre: szálláshely szolgáltatást igénybe vevők személyes adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési helye, ideje, vendég neme, állampolgársága, anyja születési családi és utóneve, személyazonosító és úti okmány azonosító adatok.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 2 év.

(7) Törvényi felhatalmazás alapján a VIZA rendszerben tárolt titkosított adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést informatikai eszközön keresztül. Keresés a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében indítható. A keresés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, mikor érkezett és várhatóan mikor távozik vagy mikor távozott. Ezt követően a rendőrség – az adatkérés céljának megjelölésével – egyéb, a szálláshely-szolgáltató által kezelt adatok továbbítását kérheti, az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesíti.

 1. 3. Honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(1) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, személyes adatkezelést e körben nem folytatunk.

3.1 Kapcsolatfelvétel, foglalás, vendégkönyv

(1) Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel, foglalás, vendégkönyv esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a honlapunkon a www.balatonfenyves-horvath.hu kapcsolatfelvétel (e-mail) szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett kör: minden olyan természetes személy, aki honlapon hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre kapcsolatfelvétel esetén: név, e-mail cím

(4) A kezelt adatok köre vendégkönyv esetén: név, e-mail cím, település.

(5) Az adatkezelési cél foglalás esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett (6) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) üzemeltető, kapcsolattartó munkatárs, Üzemeltető weblapjának üzemeltetését, valamint a VIZA rendszert működtető adatfeldolgozó munkatársai.

(7) Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

 

 1. Látogatói adatkezelés Üzemeltető honlapján

4.1 Adatkezelési tevékenység megnevezése: online foglalás

Adatkezelő neve: szálláshelyet üzemeltető vállalkozás neve

Adatkezelő elérhetősége: a szálláshelyet üzemeltető vállalkozás székhelye

Adatkezelés célja: a foglalási folyamat, kapcsolatfelvétel egyszerűsítése, kapcsolatfelvétel zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele.

 

Adatkezelés joglapja: az online kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvételt kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok megnevezése: foglaló személyes adatai az alábbiak szerint (név, e-mail cím, IP-cím)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a foglaláshoz tartozó távozási napot követő napig.

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége: kapcsolatfelvétel végett szükséges adatok.

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges: igen.

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE: VIZA (Vendéginformációs Zárt Adatbázis). Elérhetősége: turisztika@818.hu . Az adatkezelő nevében folytatott feldolgozás célja: közös érdek és biztonság.

 

4.2 IT szolgáltatás (tárhely és domain): BlazeArts Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. Kapcsolattartó: Syrovátka Erich ügyvezető.

4.3 Google Analytics: kisméretű adatcsomagokat, szöveges fájlokat – használ, amelyek egy adott honlapon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a látogató eszközén, így a számítógépére mentődnek és elősegítik a látogatott honlap használatának elemzését.

 

 1. Közösségi irányelvek / Adatkezelés Üzemeltető Facebook oldalán

 

(1) Üzemeltető szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) Üzemeltető Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

(3) Üzemeltető Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Üzemeltető előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) Üzemeltető nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésében részt vevő közreműködők előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, a beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

 1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg képviselőnket, vagy adatvédelmi megbízottját.

 

 1. Főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.balatonfenyves-horvath.hu weboldalon történik.

 

HORVÁTH HÁZ BALATONFENYVES 2024.